Kas purjus peaga võetud kiirlaene saab kaineks saades vaidlustada?

TVõlgnike arv aga on näitamas tõusutrende ning selleks puhuks pöördusime võlanõustamise spetsialisti Terje Läätse poole, et uurida nn korduma kippuvaid küsimusi, mis võiksid abiks olla võlgadesse sattunud inimestele.

Intervjuu MTÜ Võlanõustajad võlanõustamise spetsialisti Terje Läätsega.

Mida teha, kui inimene ei suuda oma laenu õigel ajal tagasi maksta?

Võlanõustaja Terje Lääts: Kõigepealt tuleb ühendust võtta laenuandjaga ja püüda koos probleemile lahendus leida. Muidugi ei tasuks sõlmida endale ebasoodsat uut kokkulepet.

Mida teha kui inimesel on kiirlaene paljudelt kiirlaenufirmadelt? 

Võlanõustaja Terje Lääts: Üldjuhul see nii ongi. Kiirlaenudel on lumepalli efekt – esimene laen võetakse mingil põhjusel, teine laen esimese pikendamiseks, kolmas esimese ja teise laenu pikendamiseks ja edasi. Juhul, kui on laene paljudelt kiirlaenufirmadelt, tuleb neid hakata oma võimete kohaselt tagasi maksma. Tuleb olla järjepidev ja maksta kasvõi väikesi summasid.

Kas purjus peaga võetud kiirlaene saab kaineks saades vaidlustada?

Võlanõustaja Terje Lääts: Jah, purjus peaga võetud kiirlaene saab kaineks saades vaidlustada. TSüS § 13. Otsusevõimetu isiku tehing.

Tehing, mille isik tegi vaimutegevuse ajutise häire või muu asjaolu tõttu seisundis, mis välistas tema võime õigesti hinnata seda, kuidas tehing mõjutab tema huve (otsusevõimetus), on tühine, välja arvatud, kui isik kiidab tehingu pärast vaimutegevuse ajutise häire või muu asjaolu lõppemist heaks.

Juhul kui inimene sai elus esimest korda maksemeeldetuletuse inkassofirmalt, kuidas peaks ta edasi käituma? 

Võlanõustaja Terje Lääts: Kõik oleneb sellest, mida inkassofirma küsib. Olen näinud meeldetuletuskirju, kus põhinõue oli 127 eurot ja kõrvalnõudes 1414 eurot. Sellisel juhul ei ole mõistlik nõutud summad maksta, sest tulenevalt kohtupraktikast ja hea usu põhimõttest ei tohi kõrvalnõuete summa ületada põhinõude summat. Kindlasti tasub inkassofirmat kirjalikult informeerida, et nõue on võlgniku suhtes ebamõistlikult suur ja samuti pakkuda omapoolseid lahendus – näiteks, et nõustun maksma põhinõude ja samas summas kõrvalnõudeid. Juhul, kui inkassofirma selelga ei nõustu, on tal võimalik teha kohtusse avaldus ja hakata kohtu kaudu võlga sisse nõudma. Sellisel juhul on võlgnikul õigus kirjutada vastuväide ja esitada omapoolsed ettepanekud.

Kas peale maksemeeldetuletuse saamist inkassofirmalt tehakse inimese kohta kohe märge maksehäireregistrisse?

Võlanõustaja Terje Lääts: Koheselt isiku kohta märget maksehäireregistrisse teha ei saa, kuna märke tegemiseks on eeldus, et isik ei maksta inkassifirma nõutud summat ära. Reeglina antakse maksemeeldetuletuse kirjas isikule tähtaeg võla tasumiseks. Kui isik tähtajaks võlga ei tasu ja ei sõlmi ka kokkuleppeid võla tasumiseks näiteks osade kaupa, on inkassofirmal õigus isiku kohta märge maksehäireregistrisse teha.

Millised võivad olla tagajärjed inimese jaoks, kui ta lisatakse
maksehäireregistrisse?

Võlanõustaja Terje Lääts: Paraku ei saa inimene pangalaenu, aga üldjuhul, kui isik on maksehäireregistris, siis ei pruugi ka pangalaen teda päästa. Samuti tuleb arvestada ka tulevikuga, sest maksehäireregistris on inimene üleval mitmeid aastaid ja see võib tekitada probleeme tulevikus, isegi siis, kui inimene saab oma elu korda ja teenib korralikku palka.

Kuidas toimub võlgade sissenõudmine? 

Võlanõustaja Terje Lääts: Võlgade sissenõudmine toimub kohtu teel. Kõige lihtsam viis on maksekäsukiirmenetlus. Kui võlgnik esitab maksekäsukiirmeneltusele vastulause ja sissenõudja sellega ei nõustu, läheb asi edasi kohtusse hagimenetlusse. Juhul, kui isikult mõistetakse välja teatud summa ja ta seda õigeaegselt ära ei maksta või ei sõlmi maksegraafikut, jõuab asi kohtutäituri kätte, kes arestib arveldusarved, vara jne.

Kui kiiresti saadetakse võlgnevused kiirlaenufirmadelt inkassofirmadele ja kui kaua läheb aega enne, kui inkassofirmad saadavad võlgenevused edasi kohtutäiturile?

Võlanõustaja Terje Lääts: Esiteks – inkassofirmad ei saa ilma kohtuotsuseta saata dokumente kohtutäiturile. Kohtutäitur täidab jõustnud kohtuotsusega või notariaalse kokkulepega kinnitatud nõudeid. Kui kiiresti edastavad kiirlaenufirmad võlgevused inkassofirmadele on võimatu prognoosida – vahest võib see juhtuda mõne kuuga ja vahest mõne aastaga. Ka seda, kui pikalt võtab aega võlgnevuse saatmine kohtutäiturile on võimatu prognoosida – see oleneb inkassofirmast.

Mida tähendab sundtäitmine?

Võlanõustaja Terje Lääts: Sundtäitmine tähendab seda, et kui võlgnevus jõuab kohtutäiturini, on täituril kõik seadusest tulenevad õigused pöörata sissenõude inimese varale, sh vallasvara, kinnisvara ja arveldusarved. Täitemenetluse seadustik: § 8. Kohtutäituri kohustused

Kohtutäitur on kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks, koguma täitemenetluseks vajalikku teavet ning selgitama täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi.

Alles hiljuti kirjutas Eesti Päevaleht,et teie ja Ülle Schmidti poolt möödunud aasta novembris loodud võlanõustamise infotelefoni soovitakse sulgeda. Kas on lootust,et seda ei tehta ja infotelefon jääb abivajajatele siiski avatuks?

Võlanõustaja Terje Lääts: Mitte keegi ei ole soovinud sulgeda infotelefoni, vaid Sotsiaalministeerium ei leidnud vahendeid selle telefoni ülalpidamiseks. Hetkel toimuvad läbirääkimised, et infotelefon saaks rahastuse ja oma tegevust jätkata.

Kasulikud lingid: volanoustajad.eu minuraha.ee ja volanoustaja.ee